„Mākslas un pētnieciskais izglītības projekts jauniešiem” (Educational Project of Art and Research for Young People) ir uzsākts 2013. gada oktobrī un ilgs līdz 2014. gada novembrim. Tā mērķis ir iesaistīt dažādu sabiedrības grupu jauniešus, tostarp, invalīdus izglītojošās laikmetīgās mākslas un citu disciplīnu kopsakarību izpētē balstītās un sociāli iekļaujošās mākslas nodarbībās, veicinot viņu sociālo integrāciju, interesi un motivāciju, radošumu, sociālo atbildību un māksliniecisko iniciatīvu. Projekta laikā tiks izstrādāts un testēts inovatīvs mākslas nodarbību modelis, kā arī izveidoti mācību materiāli un interešu izglītības programma. Projektu īsteno Mākslas izglītības centrs TRīS KRāSAS sadarbībā ar nevalstisko organizāciju Sally Stuudio (Tallina, Igaunija). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas Zonas Finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO Fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.